Với 41 tác phẩm của 15 tác giả là Giảng viên khoa Mỹ thuật Trường Đại Học Kiến Trúc Tp. Hồ Chí Minh.
Được trưng bày tại Cơ Sở II của Hội Mỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh.
Số 01 Einstein, Phường Bình Thọ, Tp. Thủ Đức.
Từ ngày 27/04 đến ngày 07/05/2021
173300665_188713546307354_8044281870718964718_n 176558221_4450090498389413_2849871808691180441_n 177343809_930569691076614_6199767648152193824_n 177614836_210967770490541_8776538247208655609_n 178746774_481260726643124_2257287406899067147_n IMG_5418 IMG_5419 IMG_5420 IMG_5421 IMG_5422 IMG_5423 IMG_5424 IMG_5425 IMG_5426 IMG_5427 IMG_5428 IMG_5429 IMG_5430 IMG_5431 IMG_5432 IMG_5434 IMG_5435 IMG_5436 IMG_5437 IMG_5438 IMG_5439 IMG_5440 IMG_5441 IMG_5442 IMG_5443 IMG_5444 IMG_5445 IMG_5446 IMG_5447 IMG_5448 IMG_5449 IMG_5450 IMG_5451 IMG_5452 IMG_5453 IMG_5454 IMG_5455 IMG_5456 IMG_5458 IMG_5459 IMG_5460 IMG_5462 IMG_5463 IMG_5464 IMG_5465 IMG_5466 IMG_5467 z2458620538148_6eca1dd79866880925fe3b62f45c172d z2458620543194_8ab38c146e33d12f2bb85c7c5b16d3e0 z2458620549267_f2e86a47fa6d01628c25b3225fbcdc13 z2458620556447_4eebabf7fabb8cce5855cd5d17ed91cf z2458620561460_82fc0cafa9f2a2a5da5e252a49327d8a z2458620567989_65888848353ed3e816ab3e42202587dd z2458620573726_32cfe150e27bb73c609eb287c6d4d208 z2458620580304_797a80818e709ba33db4441791fc0e66 z2458620587862_e9f4a5770f2576429fc0dcb8c7abf469 z2458620595411_bf221bc85ea292e3e977c98cfbd7d65e z2458620601290_d7408ea042a550ff18bc374ad711d30c z2458620607996_979221bfb28ca6f6e5affb443bc932ec z2458620614247_bd2a1b8460f3e9f35daeb0279be58bec z2458620619630_d7b2670b3561957483f4c809a7748d8b z2458620625617_a1516bbd24b6ea7f55114c7af1ba4928`

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *