QUY CHẾ  TỔ CHỨC & HOẠT ĐỘNG

               CỦA TIỂU BAN ĐỐI NGOẠI (QUAN HỆ QUỐC TẾ)

                                    Nhiệm kỳ VIII (2020-2025)

 

-Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo Kết luận số 76-KL/TW ngày 04-06-2020 của Bộ Chính trị.

-Căn cứ Điều Lệ (Sửa đổi, bổ sung) Hội Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã được Đại hội Đại biểu Hội Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 ngày 21 tháng 07 năm 2020 thống nhất sử dụng Điều lệ VII (2015-2020) qua Quyết định số 4060/QĐ-UBND ngày 19 tháng 08 năm 2015 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục cho hoạt động nhiệm kỳ VIII (2020-2025).

-Căn cứ nội dung cuộc họp lần I và lần II của Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VIII ngày 21 tháng 07 và ngày 30 tháng 07 năm 2020 về việc bầu các chức danh, phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban Chấp hành nhiệm kỳ VIII (2020-2025).

-Căn cứ vào chức năng của Hội Mỹ Thuật là Hội đặc thù, là đoàn thể chính trị xã hội nghề nghiệp hoạt động theo đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng.

-Căn cứ nguyện vọng mở rộng các hoạt động mỹ thuật ra ngoài nước trong giai đoạn cả nước mở cửa hội nhập quốc tế.

Ban Chấp Hành Hội Mỹ Thuật thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 quy định Quy chế tổ chức và hoạt động của Tiểu ban đối ngoại với các nội dung như sau:

 

  1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TIỂU BAN ĐỐI NGOẠI

-Phạm vi hoạt động của Tiểu ban đối ngoại theo khuôn khổ, quy định về đối ngoại văn hóa của Nhà nước.

-Chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ và Ban Chấp hành về những vấn đề có liên quan đến việc giao lưu nhằm phối hợp trong việc tổ chức, thực hiện việc giao tiếp với các tổ chức nước ngoài, tạo cầu nối, kích thích, giúp đỡ, hỗ trợ cho các hoạt động giao lưu.

-Các chức năng chủ yếu của Tiểu ban đối ngoại:

1-Tham mưu giúp Chủ tịch Hội và Ban Thường Vụ trong việc xây dựng các chương trình về hợp tác quốc tế của Hội.

2-Tham mưu về sự tham gia của Chủ tịch Hội và Ban Thường vụ vào các hoạt động hợp tác quốc tế trong và ngoài nước, dự hội nghị quốc tế, tổ chức các hình thức triển lãm và hội thảo liên quan về mỹ thuật, tiếp đối tác nước ngoài, ký kết và thực hiện ghi nhớ hợp tác quốc tế.

3-Tham mưu cho Chủ tịch Hội xúc tiến và mở rộng các quan hệ hợp tác giao lưu mỹ thuật với các tổ chức xã hội nghề nghiệp khác trên cơ sở độc lập, tự chủ cùng có lợi.

4-Tham gia chủ trương tổ chức đoàn ra nước ngoài công tác hoặc tổ chức triển lãm Mỹ thuật của Hội tại nước ngoài.

5-Điều hành và tổ chức bộ máy của Tiểu ban đối ngoại thực hiện các công việc như: Tiếp nhận và lưu trữ các thông tin về hợp tác quốc tế, các thông báo, thư mời, trao đổi văn kiện với các tổ chức quốc tế khác, các văn bản ghi nhớ… Tổng kết, đánh giá và phổ biến thông tin đến hội viên.

6-Hàng năm lập phương hướng hoạt động và có báo cáo với Ban Thường vụ Hội Mỹ thuật và Văn phòng Hội để thông tin cho các hội viên và tổng kết.

7-Nghiên cứu các Quy định về đối ngoại văn hóa của Nhà Nước, tham khảo các quy định của Sở Thông tin & Truyền thông, Sở Ngoại vụ để dự thảo văn bản gửi các tổ chức quốc tế theo yêu cầu của Chủ tịch Hội trong quan hệ hợp tác.

8-Chuẩn bị nội dung và kế hoạch đón tiếp các đoàn khách nước ngoài đến làm việc với Hội; kế hoạch tổ chức các triển lãm giao lưu quốc tế do Hội tổ chức.

9-Thu thập các thông tin về hoạt động nghệ thuật của các nước, trước hết là các nước trong khu vực để làm tốt quá trình hội nhập.

10-Bố trí phiên dịch, tổ chức và hỗ trợ công việc phiên dịch và biên dịch các tài liệu về hoạt động đối ngoại của Hội.

11-Cùng với Văn phòng Hội, thực hiện một số các công việc khác như tổ chức triển lãm quốc tế trong nước, tiệc chiêu đãi …

 

IINGUYÊN TẮC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI

Hoạt động của Tiểu ban đối ngoại dựa vào vai trò của Hội Mỹ Thuật Thành phố là đoàn thể chính trị xã hội nghề nghiệp và tuân thủ sự định hướng của đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng, các chủ trương mở cửa hội nhập, giao lưu quốc tế đặc biệt là phải nghiên cứu, tham khảo các văn bản Nhà Nước về đối ngoại văn hóa cũng như các quy định của các Bộ, Sở: Ngoại vụ, Văn hóa &Thể thao, Thông tin & truyền thông…Hoạt động của Tiểu ban đối ngoại Hội Mỹ thuật Thành phố phải tuân thủ các nguyên tắc cụ thể sau:

1-Tiểu ban Đối ngoại phải có kế hoạch trong năm, từng quý và được Ban Thường Vụ, Ban Chấp Hành thông qua. Báo cáo cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Chi bộ. Đồng thời báo cáo với các cơ quan liên quan như Ban Tuyên giáo Thành ủy, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Tp Hồ Chí Minh …

2-Nội dung, kế hoạch, phương pháp hoạt động phải phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và vai trò chức năng của Hội chính trị xã hội nghề nghiệp.

3-Nghiên cứu, tìm hiểu đối tác dự kiến tiếp xúc và báo cáo cho Ban Thường Vụ biết bằng văn bản. Nếu có trường hợp liên quan đến an ninh văn hóa, thì đề nghị  bộ phận Công an phụ trách vấn đề này tư vấn, hỗ trợ.

4-Tôn trọng luật pháp quốc tế, quy định về đối ngoại văn hóa, đối ngoại nhân dân do Nhà nước Việt Nam ban hành, trên cơ sở giữ gìn lòng tự hào dân tộc, giữ gìn tinh thần độc lập chủ quyền, an ninh quốc gia theo quy định của Nhà nước Việt Nam.

5-Xin ý kiến của Thành Ủy, Ban Tuyên Giáo Thành ủy, cơ quan Nhà nước về nghiệp vụ và tài chính (nếu có thể).

6-Bảo đảm hiệu quả thiết thực, góp phần năng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động đối ngoại của các chuyên ngành và của Hội.

7-Tránh mọi hành vi lợi dụng hoạt động đối ngoại để mưu lợi cá nhân .

 

III. THẨM QUYỀN CỦA BAN PHỤ TRÁCH TIỂU BAN ĐỐI NGOẠI

Thành phần

Thành phần thành viên chính thức trong Tiểu ban đối ngoại là 6 người gồm:

  • Trưởng Tiểu ban
  • Phó Trưởng Tiểu ban
  • Ủy viên

Trong trường hợp cần thiết sẽ mời thêm một số hội viên ở Chuyên ngành hoặc Câu lạc bộ có kiến thức, kỷ năng và trách nhiệm hỗ trợ.

Phân công trách nhiệm

A-Trưởng Tiểu ban:

1-TrưởngTiểu Ban đối ngoại là Phó Chủ tịch Hội được Chủ tịch Hội phân công. Chịu trách nhiệm chung, xử lý các công việc liên quan đến đối ngoại như dự thảo phương hướng, báo cáo hàng năm. Tham mưu cho Chủ tịch Hội trong việc ký các văn bản gửi cho cơ quan Nhà nước, và các cơ quan nước ngoài.

2-Trưởng Tiểu ban thông qua Chủ tịch Hội chỉ đạo thực hành hoặc trình với cơ quan cấp trên có thẩm quyền quyết định xét duyệt chương trình, kế hoạch hợp tác, giao lưu về chuyên môn với nước ngoài.

Các văn bản, kế hoạch, giao dịch, đối ngoại phải thông qua Ban Thường vụ và do Chủ tịch Hội hoặc Phó Chủ tịch Thường trực Hội ký. Sau khi được Chánh Văn phòng xem, các văn bản này phải được lưu giữ trong hồ sơ của Hội.

3-Trường hợp Trưởng Tiểu ban đi vắng hoặc bận công tác thì Trưởng Tiểu ban có thể ủy quyền Phó Trưởng Tiểu ban tham mưu với Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Thường trực ký văn bản giao dịch, thỏa thuận với điều kiện kế hoạch đã được thông qua Ban Thường Vụ và phải báo cho Trưởng Tiểu ban đối ngoại biết.

B-Các Phó Ban:

Các Phó Trưởng Tiểu ban là những người am hiểu về hoạt động đối ngoại, có trình độ ngoại ngữ trong giao tiếp để thực hiện nhiệm vụ tổ chức và được Trưởng Tiểu ban phân công cụ thể như:

1-Phó ban về công tác Đối ngoại

-Chịu trách nhiệm các hoạt động mỹ thuật như triển lãm mỹ thuật, hội thảo quốc tế, đón tiếp các đối tác nước ngoài…

-Duyệt các văn bản dịch sang tiếng Anh gửi các đối tác nước ngoài khi có nhu cầu, có trách nhiệm phân công cho các ủy viên trong ban Đối ngoại, giao tiếp trên văn bản tiếng nước ngoài và thành lập Tổ phiên dịch theo yêu cầu công việc.

-Phụ trách tính pháp lý của các văn bản đối ngoại.

2-Phó ban về công tác Tài chánh

-Chịu trách nhiệm việc xin hỗ trợ, tài trợ tài chính từ các cơ quan đoàn thể trong nước. Việc vận động sự hỗ trợ tài chính từ  nước ngoài phải do Trưởng ban và Ban Thường Vụ xem xét, quyết định hoặc xin ý kiến chỉ đạo của cơ quan cấp trên.

-Các nguồn thu tài chính phải nộp vào Quỹ của Hội và chi tiêu theo đúng quy định, khi cần sẽ đề xuất chi để thực hiện công việc theo kế hoạch được duyệt.

 

C- Các ủy viên:

Các uỷ viên được Trưởng, Phó Trưởng Tiểu ban phân công theo dõi công việc đối ngoại như: lưu hồ sơ công văn đến, các văn bản về đối ngoại, các thông tin, phụ trách dịch thuật các thứ tiếng, sưu tập và tìm hiểu thông tin mỹ thuật các nước, đề xuất mua tạp chí mỹ thuật nước ngoài khi có nhu cầu, theo dõi thông tin trên mạng, thông cáo báo chí đối với các triển lãm quốc tế trong nước và ở nước ngoài, vận động xin tài trợ, phụ trách khánh tiết…

 

  1. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Bản Quy chế này được Hội Nghị Ban Chấp Hành khóa VIII, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 30 tháng 09 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện có điều gì chưa phù hợp, Ban Chấp Hành Hội sẽ xem xét, sửa đổi, bổ sung trong các kỳ họp sau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *