QUY CHẾ

TỔ CHỨC & HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT

HỘI MỸ THUẬT TP HỒ CHÍ MINH

NHIỆM KỲ VIII (2020-2025)

 

Căn cứ vào Điều Lệ của Hội Mỹ Thuật Thành phố đã được Đại hội Đại biểu Hội Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 ngày 21 tháng 07 năm 2020 thống nhất sử dụng Điều lệ VII (2015-2020) qua Quyết định số 4060/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân  dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục cho hoạt động nhiệm kỳ VIII (2020-202).

Căn cứ vào nội dung cuộc họp lần I và lần II của Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VIII ngày 21 tháng 07 năm 2020 và ngày 30 tháng 07 năm 2020 về việc bầu các chức danh, phân công phân nhiệm vụ các thành viên trong Ban Chấp hành nhiệm kỳ VIII (2020-2025).

Căn cứ vào chức năng Hội Mỹ thuật Thành phố là Hội đặc thù, là tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, hoạt động theo đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng và kinh phí được cấp là kinh phí Nhà Nước.

Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VIII (2020-2025) thực hiện Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Nghệ thuật bao gồm Hội đồng chính thức và Hội đồng mở rộng, gọi tắt là Hội đồng Nghệ thuật.

 

  1. HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT

1-Hội đồng Nghệ thuật gồm Chủ tịch Hội đồng; 02 Phó Chủ tịch Hội đồng; Thư ký Hội đồng và Ủy viên Hội đồng Nghệ thuật. Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật do Ban Chấp hành bầu ra; Phó Chủ tịch Hội đồng và các Ủy viên  do Chủ tịch Hội đồng đề cử và được Ban Chấp hành thống nhất thông qua.

2-Hội đồng Nghệ thuật góp phần trong việc thẩm định, đánh giá các công trình và tác phẩm có liên quan mỹ thuật do các tổ chức, đoàn thể, đơn vị của Thành phố, địa phương ngoài Hội mời thuộc các lãnh vực mỹ thuật tạo hình và mỹ thuật ứng dụng dựa vào yêu cầu về chất lượng nghệ thuật và nội dung tư tưởng chính trị.

3-Hội đồng Nghệ thuật chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ và Ban Chấp hành về những vấn đề có liên quan trong việc nâng cao chất lượng sáng tác; chịu trách nhiệm thẩm định chất lượng tác phẩm; tham gia chấm các giải thưởng và đầu tư chung của Hội, của từng chuyên ngành.

4-Hội đồng Nghệ thuật của Hội Mỹ Thuật Thành phố gồm 2 thành phần:

. Hội đồng chính thức;

. Hội đồng mở rộng.

  • Hội đồng chính thức có 09 thành viên gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký Hội đồng, một số Ủy viên là thành viên Ban Chấp hành trong đó có Chủ tịch Hội và hội viên có uy tín về chuyên môn.
  • Hội đồng mở rộng gồm có 02 thành viên hoạt động trong các chuyên ngành, được mời tham gia theo từng thời điểm, vụ việc cụ thể, được đề nghị khi có yêu cầu và tự giải tán khi hết nhiệm vụ.

-Việc miễn nhiệm hoặc bổ sung thành viên Hội đồng Nghệ thuật phải được sự đồng ý của Ban Chấp hành bằng phiếu kín và Chủ tịch Hội ra Quyết định.

-Việc thành lập Hội đồng chấm giải thưởng hoặc xét chọn đầu tư phải được sự đồng ý của Ban Thường vụ và Chủ tịch Hội ra Quyết định.

5-Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng Nghệ thuật do Ban Thường vụ soạn thảo, Ban Chấp hành thảo luận, biểu quyết thông qua.

 

II-NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT

1-Chủ tịch Hội đồng

Đề ra các tiêu chí thẩm định, quy trình, phương pháp đánh giá tác phẩm từng lĩnh vực, ngôn ngữ, thể loại cho mỗi đợt xét chọn và được sự đồng ý thông qua của các thành viên trong Hội đồng.

Giữ vai trò điều hành các cuộc thẩm định, chấm giải. Trường hợp vịệc chấm chọn có số phiếu ngang nhau, thì quyền quyết định thuộc về Chủ tịch Hội đồng.

Chịu trách nhiệm soạn thảo văn bản báo cáo chất lượng nghệ thuật từng đợt chấm chọn tác phẩm, hằng quý, hằng năm, tổng kết nhiệm kỳ.

2-Phó Chủ tịch Hội đồng

Cùng Chủ tịch điều khiển các buổi thẩm định, đánh giá. Trường hợp được Chủ tịch ủy quyền điều hành thì Phó Chủ tịch trong lĩnh vực chuyên môn chịu trách nhiệm chính và thực hiện nhiệm vụ trong buổi chấm chọn như Chủ tịch Hội đồng.

3-Thư ký Hội đồng

Có nhiệm  vụ ghi chép cụ thể toàn bộ diễn tiến việc góp ý, đánh giá, kết quả, kết luận của Hội đồng và hoàn thành nội dung biên bản phục vụ việc trao giải theo quy định chung.

4-Thành viên Hội đồng

Có nhiệm vụ tham gia thẩm định, đóng góp ý kiến về chuyên môn trong quá trình tiến hành việc chấm chọn, đánh giá tác phẩm ở các lọai hình nghệ thuật xét chọn.

 

III- TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT

1-Hội đồng Nghệ thuật thực hiện yêu cầu của Ban Thường vụ và Ban Tổ chức về số lượng giải, giá trị của các giải phù hợp với mức kinh phí cho phép từng loại tác phẩm, đề tài theo nguồn được phân bổ để bảo đảm chất lượng nghệ thuật và nhu cầu phục vụ chính trị của tác phẩm được nhà nước đầu tư, hỗ trợ. Về số lượng hoặc trị giá giải thưởng và đầu tư do Chủ tịch Hội quyết định.

 

2-Hội đồng Nghệ thuật làm việc trên tinh thần bình đẳng, công tâm theo nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số và từng thành viên có trách nhiệm bảo mật nội dung buổi chấm chọn.

3-Trong trường hợp thành viên Hội đồng có người thân tham gia dự giải thưởng hay đầu tư thì phải thông báo cho Ban Tổ chức và Hội đồng để bảo đảm sự công tâm, minh bạch, uy tín của Hội đồng và của sự kiện.

4-Để bảo đảm sự khách quan, công bằng, các thành viên Hội đồng nghệ thuật không tham dự Giải thưởng hoặc xét chọn đầu tư. Các thành viên Hội đồng Nghệ thuật có quyền gửi tác phẩm tham gia trưng bày triển lãm và phải ghi là “Tác phẩm không dự Giải hoặc xét đầu tư” và được trưng bày bình đẳng như tác giả khác.

Trường hợp, thành viên Hội đồng Nghệ thuật có tác phẩm tham dự giải hoặc xét chọn đầu tư thì không tham gia Hội đồng của đợt chấm chọn đó.

5-Trong hoặc sau khi đánh giá, thẩm định hoàn tất, Chủ tịch Hội đồng phải thảo luận với Chủ tịch Hội hoặc Ban Thường vụ để cử người đại diện phát ngôn chính thức về những nhận xét của Hội đồng trước báo chí, cơ quan truyền thông..

6-Đối với thành viên Hội đồng trong Ban Chấp hành nếu được cơ quan, tổ chức nào trực tiếp mời tham gia thẩm định các công trình, tác phẩm hoặc sản phẩm có liên quan đến mỹ thuật thì cá nhân được mời phải báo với Ban Thường vụ hoặc Chánh Văn phòng được biết để ghi nhận và đưa vào báo cáo hoạt động của Hội.

 

IV-QUY ĐỊNH

1-Việc tổ chức không gian, vị trí, các phương tiện phục vụ cho việc chấm chọn do Ban Tổ chức hay Chánh Văn phòng Hội chịu trách nhiệm và thực hiện.

2-Chánh Văn phòng Hội có trách nhiệm theo sát các buổi chấm chọn của Hội đồng để tiến hành các thủ tục hành chánh cho việc xét chọn và trao giải.

3-Thành viên Ban Kiểm tra tham gia với tư cách giám sát các buổi làm việc của Hội đồng Nghệ thuật.

 

  1. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

-Bản Quy chế này được Hội nghị Ban Chấp hành khóa VIII, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 30 tháng 09 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày ký.

-Trong quá trình thực hiện có điều gì chưa phù hợp, Ban Chấp hành Hội sẽ xem xét, bổ sung, sửa đổi trong các kỳ họp sau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *