QUY CHẾ TỔ CHỨC & HOẠT ĐỘNG

CỦA BAN CHẤP HÀNH HỘI MỸ THUẬT TP

KHÓA VII,  NHIỆM KỲ 2015-2020.

        

Căn cứ Điều 14, 15, 18 Điều lệ (sửa đổi và bổ sung) Hội Mỹ thuật Thành phố  Hồ Chí Minh, đã được phê duyệt bởi Quyết định số 4060/QĐ-UBND ngày 19/08/2015 cuả Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Ban Chấp Hành Hội Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh khóa VII,nhiệm kỳ 2015-2020 quy định quy chế  tổ chức và hoạt động của Ban Chấp Hành Hội Mỹ Thuật thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Điều 1-Ban  Chấp hành Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt Ban Chấp hành) gồm 15 thành viên do Đại hội đại biểu Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh khoá VII bầu ra, là cơ quan lãnh đạo, điều hành và tổ chức mọi hoạt động cuả Hội nhiệm kỳ 2015-2020.

 

Điều 2.Nhiệm vụ và quyền hạn cuả Ban Chấp hành

1- Tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội, Điều lệ Hội, lãnh đạo mọi hoạt động của Hội giữa 2 kỳ Đại hội;

2- Chuẩn bị quyết định triệu tập Đại hội;

3- Quyết định chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của Hội;

4- Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy của Hội. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ,  Quy chế quản lý, sử dụng tài chánh, tài sản của Hội; Quy Chế quản lý, sử dụng con dấu của Hội; Quy chế khen thưởng, kỷ luật; các quy định trong nội bộ Hội phù hợp với quy định của Điều lệ Hội và quy định của pháp luật;

4- Bầu, miễn nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, ủy viên Ban Thường vụ, bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra. Số ủy viên Ban Chấp hành bầu bổ sung không được quá 1/5 tổng số thành viên Ban Chấp hành đã được Đại hội quyết định.

 

Điếu 3.Nguyên tắc làm việc, chức năng nhiệm vụ

1-Ban Chấp hành làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tuân thủ quy định cuả pháp luật và Điều lệ Hội. Mọi quyết định cuả Ban Chấp hành có hiệu lực khi được quá ½ số uỷ viên Ban Chấp hành đồng ý.

2-Ban Thường vụ là thường trực có nhiệm vụ lập kế hoạch, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội, Nghị quyết cuả Ban Chấp hành, điều hành công việc thường xuyên cuả Hội, thực hiện các chế độ, chủ trương chính sách cuả Đảng, Nhà nước trong công tác Hội , theo dõi và chỉ đạo các hoạt động cuả các Ban chuyên môn như Hội đồng Nghệ thuật, Ban Kiểm tra, Tiểu ban Đối ngoại, Tiểu ban Công tác Hội viên và các ban ngành, câu lạc bộ trực thuộc Hội.

3- Chủ tịch Hội là người thay mặt Ban Chấp hành điều hành công việc cuả Hội trên cơ sở Điều lệ Hội và Nghị quyết Đại hội, Nghị quyết Ban Chấp hành, Nghị quyết Ban Thường vụ và các Quy chế. Triển khai và phân công công tác các bộ phận trong cơ quan Hội, chỉ đạo hoạt động các chuyên ngành, câu lạc bộ , chiụ trách nhiệm trước cơ quan nhà nước về toàn bộ hoạt động đối nội và đối ngoại cuả Hội. Là người chủ trì các cuộc họp Ban Chấp hành, đại diện Hội Mỹ thuật Tp Hồ Chí Minh trong Đoàn  Chủ tịch LH các Hội Văn Học Nghệ thuật Tp Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hội chỉ đạo các hoạt động Hội thông qua các Phó Chủ tịch và các Trưởng Ban, Ngành, Câu lạc bộ cuả Hội, uỷ quyền cho các Phó Chủ tịch thực hiện trách nhiệm công việc khi vắng mặt hoặc khi cần thiết.

4-Các uỷ viên Ban Chấp hành phụ trách các Ban, Ngành chuyên môn  chiụ trách nhiệm công việc cuả bộ phận phụ trách, lập kế hoạch, triển khai và thực hiện nhiệm vụ được phân công.Giữa tháng cuối cuả quý và giữa tháng cuối cuả năm phải có báo cáo kết quả hoạt động gởi về Văn phòng Hội để tổng hợp báo cáo với Ban Chấp hành và báo cáo với các cơ quan có liên quan theo quy định và quản lý nhà nước.

 

Điều 4-Hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ

1- Ban Chấp hành họp mỗi năm 4 lần, có thể họp bất thường khi có yêu cầu của Ban Thường vụ hoặc trên tổng số 2/3 ủy viên Ban Chấp hành. Cuộc họp lần 4 cuối năm là cuộc họp Ban Chấp hành mở rộng.

1.1-Các cuộc họp Ban Chấp hành hợp lệ khi có trên 2/3 ủy viên Ban Chấp hành tham gia dự họp. Ban Chấp hành có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Ban Chấp hành quyết định.

1.2-Các nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành được thông qua khi có trên 2/3 tổng số ủy viên Ban Chấp hành dự họp biểu quyết tán thành. Trong trường hợp số ý kiến tán thành và không tán thành ngang nhau thì quyết định thuộc về bên có ý kiến của Chủ tịch Hội.

2-Ban Thường vụ họp vào mỗi cuối tháng, trong trường họp cần thiết có thể có cuộc họp đột xuất hoặc trao đổi trực tuyến để giải quyết công việc.

 

Điều 5-Quy chế hoạt động cuả Ban Chấp hành

1-Chức năng nhiệm vụ của Ban Chấp Hành thực hiện theo điều 14.Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Mỹ Thuật Thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020.

2-Ban Chấp Hành Hội Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, dân chủ tập trung, quyết định theo đa số. Các Ủy viên trong Ban Chấp Hành được phân công nhiệm vụ theo dõi từng mảng cụ thể được quy định trong bản ” Phân công nhiệm vụ công tác của Ủy viên Ban Chấp Hành,khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020”.

3-Các thành viên trong Ban Chấp có nhiệm vụ sắp xếp thời gian để tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban Chấp Hành và các nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch Hội ủy nhiệm hoặc phân công.

4-Nội dung các cuộc họp được Ban Thường vụ chuẩn bị và thông báo đến từng Ủy viên Ban Chấp hành. Các thành viên trong Ban Chấp hành phải bố trí thời gian dự họp đúng quy định.

5-Các Ủy viên Ban Chấp hành vì lý do sức khỏe hoặc lý do khác sau một năm không tham gia các hoạt động thì tự nguyện xin rút khỏi Ban Chấp hành.

6-Thành viên muốn rút khỏi Ban Chấp hành phải làm đơn để Ban Chấp hành xem xét trong kỳ họp gần nhất và được quá 1/2 số thành viên trong Ban Chấp hành nhất trí.

7- Kinh phí hoạt động của Ban Chấp Hành từ kinh phí hoạt động của Hội. Dấu của Ban Chấp hành sử dụng là con dấu của Hội Mỹ Thuật thành phố Hồ Chí Minh do Sở Công An Thành phố Hồ Chí Minh cấp

8-Các Ủy viên Ban Chấp hành không hưởng lương của Hội, được phụ cấp trách nhiệm hàng quý theo quy định.

9-Các Ủy viên Ban Chấp hành khi đi công tác theo kế hoạch của Hội do Chủ tịch, hoặc Phó Chủ tịch thường trực yêu cầu thì được hưởng các chế độ công tác phí như cán bộ công nhân viên đang công tác tại cơ quan Hội.

 

    Điều 6-Điều khoản thi hành

Bản Quy chế này được Hội nghị Ban Chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020 thông qua tại cuộc họp lần thứ II vào ngày 30  tháng 06 năm 2015 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện có điều gì chưa phù hợp. Ban Thường Vụ sẽ xem xét, bổ sung, đổi mới trong kỳ họp sau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *