Sáng nay, ngày 06-09-2019, tại Hội Trường Hội Mỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh.

Cục Mỹ Thuật, Nhiếp Ảnh & Triển Lãm cùng phối hợp với Hội Mỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh.
Tổ chức buổi Hội Thảo với chuyên đề: “SỬ DỤNG BIỂU TƯỢNG VĂN HÓA CỦA VIỆT NAM TRONG ĐỜI SỐNG ĐƯƠNG ĐẠI”

20190906_082003 20190906_082143 20190906_082156 (1) 20190906_082156 20190906_082216 20190906_082226 20190906_082233 20190906_082235 20190906_082246 20190906_082305 20190906_082406 (1) 20190906_082406 20190906_082431 (1) 20190906_082431 20190906_082445 (1) 20190906_082445 20190906_082458 (1) 20190906_082458 20190906_082508 (1) 20190906_082508 20190906_082525 (1) 20190906_082525 20190906_082612 20190906_082654 20190906_082735 20190906_082753 20190906_082836 20190906_082858 20190906_082912 20190906_082956 20190906_083039 20190906_083049 20190906_083140 20190906_083146 20190906_083152 20190906_085746 20190906_085756 IMG_2683 IMG_2684 IMG_2685 IMG_2686 IMG_2687 IMG_2688 IMG_2689 IMG_2690 IMG_2691 IMG_2692 IMG_2693 IMG_2694 IMG_2695 IMG_2696 IMG_2697 IMG_2698 IMG_2699 IMG_2700 IMG_2701 IMG_2702 IMG_2703 IMG_2704 IMG_2705 IMG_2706 IMG_2707 IMG_2708

Processed with Focos
Processed with Focos
Processed with Focos
Processed with Focos

IMG_2713

Processed with Focos
Processed with Focos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *