Monthly Archives: October 2020

TRIỂN LÃM MỸ THUẬT CỦA NHÓM 5+

Nhóm 5+ đều là các bạn trẻ xuất thân từ Trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh gồm: Trần Vân, Lâm Sơn Thân, Phan Tấn Huy, Nguyễn Xuân Nghi và Lê Thế Lãm là họa sĩ khách mời. Trần Vân Sinh năm...