Monthly Archives: September 2019HỘI THẢO 2019

Sáng nay, ngày 06-09-2019, tại Hội Trường Hội Mỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh. Cục Mỹ Thuật, Nhiếp Ảnh & Triển Lãm cùng phối hợp với Hội Mỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh. Tổ chức buổi Hội Thảo với chuyên đề: “SỬ DỤNG...